Chokyi Nyingje
Chokyi Nyingje
查看原始资料及大图
关于上师-觉囊-多罗那他-多罗那他转世源流
更多来自喜马拉雅网站的学术资料
展开
-------------------------------------

编号:Har2010

中文名称:Chokyi Nyingje

英文名称:Chokyi Nyingje

标签:上师

面数:1

主脸脸型:人

脸色:人

主脸眼数:2

头饰:僧帽

手数:2

手持物:经书

手印:说法印(单手) 施愿印

翅膀:否

腿:2

姿态:金刚坐

身色:人

特殊身饰:袈裟

双身:否

Chokyi Nyingje相关主题

上师-觉囊-多罗那他-多罗那他转世源流

上师-觉囊-Chokyi Nyingje

上师-觉囊

上师

点击查看所有Chokyi Nyingje拍卖记录